Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

        Χαρακτηρισμός φοίτησης-Συνέπειες       

012012

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης είναι καθήκον τους και την ευθύνη φέρουν εξ ολοκλήρου οι γονείς, το Σχολείο απλά την ελέγχει. Χαρακτηρίζεται ως Επαρκής  ή Ελλιπής ή Ανεπαρκής με βάση το κατά το άρθρο 26 του Π.Δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών, εφόσον :
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο  οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ.3 του παρόντος Π.Δ./τος.
γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθητών είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 του Π.Δ.294/80(Φ.Ε.Κ 81,τ.Α,12-4-80). Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
ΕΛΛΙΠΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά ή φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
Κατ’  εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, και η διαγωγή του δε είναι κοσμιότατη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Χάρτης - τοποθεσία

Επικοινωνία

Map Γεωργ. Καρτάλη 10, 68132, Αλεξανδρούπολη

phone 2551031447

fax 2551080411

email mail@5gym-alexandr.evr.sch.gr

Email
Θέμα
Μήνυμα
Πόσο κάνει 2+5;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

           www

Χρήσιμες Ιστοσελίδες Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος

Προτείνουμε τις παρακάτω ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ιστοσελίδες Τοπικού Ενδιαφέροντος

Προτείνουμε τις παρακάτω ιστοσελίδες τοπικού ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα